rozšířené vyhledávání
OBEC KRALICE NAD OSLAVOU
Bible Kralická

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

400 let Bible Kralické

Kralice 13. - 15. 9. 2013

Komenského odkaz

Po skončení třicetileté války sepsal Jan Amos Komenský svůj Kšaft neboli Závěť, ve kterém odkázal českému národu šest hodnot. Jménem umírající Jednoty bratrské odkazuje českému národu hodnoty: lásku k pravdě, Bibli, lásku k řádu, jednotu, český jazyk a výchovu mládeže. Naléhavě žádá, aby se český národ k těmto hodnotám navrátil, jakmile to bude možné, a přijal je jako své vlastní dědictví, které převzal od otců.

V tomto roce oslavujeme výročí 400 let od posledního vydání Bible kralické. Je to pro nás příležitost naplnit přání a výzvu Komenského a ujmout se dědictví otců. O dědictví Bible píše Komenský ve své Závěti toto: A protože náš Pán nařídil, aby se studovala Písma svatá, odkazuji ti za dědictví Boží knihu, Bibli svatou... Přijmi to tedy za svůj vlastní klenot, milá vlasti, a užívej toho k Boží slávě a k budování sebe v dobrém.

Odkaz Bible je stále živý a dosud ovlivňuje myšlení mnoha lidí. Tato kniha je stále nejprodávanější knihou na světě, což svědčí o nadčasovosti jejího poselství. Již více než dvě tisíciletí ovlivňuje kulturu, vzdělanost, jazyk, morálku, mentalitu a hodnoty tisíců lidí ve většině národů světa. Přestože se společnost stále rychleji vyvíjí a mění, odkaz Bible zůstává jako trvalá hodnota v měnícím se světě. V současnosi lze vidět rozklad hodnot, které lidé ctili po staletí, vnímáme erozi dědictví našich předků, rozdrobení základů, na kterých stavěli naši předkové v nejlepších obdobích dějin, a odtržení od historické integrity našich předchůdců. Byli však naši otcové skutečně tak na omylu, že věřili všemu, co je psáno v Bibli, jak vyznal například i Komenský?

(Kdyby se někdo ptal na teologii, chopil bych se Bible a celým srdcem vyznal: Věřím všemu, co je napsáno v této knize. - J. A. Komenský, Unum Necessarium)

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je připomínka Komenského odkazu staré Jednoty bratrské zcela na místě. Vždyť slovo Bible ovlivnilo Slovany zásadním způsobem, dosud je v srdcích Čechů jakási skrytá úcta vůči psanému slovu obecně a o to více vůči slovům Bible. Češi patří mezi přední národy v Evropě v četbě knih. Průměrný Čech přečte 16 knih za rok. S tím ovšem souvisí míra vzdělanosti a od míry vzdělanosti se odvíjí schopnost tvořit si vlastní úsudek, a tak národy, které více čtou, jsou méně náchylné k masové manipulaci a zotročení totalitními režimy. Jak je psáno v Bibli: Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí (Jan 8,32).O tom ostatně mluvil i Jan Hus ve svém známém výroku o pravdě: Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí...

Součástí oslav výročí Bible kralické bude program pro všechny generace, pro nevěřící i věřící, pro odborníky, kteří mají zájem o nové věděcké poznatky, tak i pro ty, kteří hledají, co by Bible mohla dát jim v dnešním světě. Připravuje se program pro děti, výtvarná soutěž, účastníci budou moci zdarma navštívit památník Bible kralické, shlédnout nový film o Bibli a panském rodu Žerotínů. Hlavní program bude v sobotu večer, kdy vystoupí známé osobnosti společenského života se svojí autentickou výpovědí o tom, co pro ně znamená Bible, vystoupí divadelní soubory s Komenského Labyrintem, vše bude prokládané písněmi a koncerty. Také zahraniční hosté vzpomenou, jak česká reformace ovlivnila jejich kulturu a národní společenství. Pevně věříme, že každý účastník si přijde na své a bude odjíždět s touhou uchopit Komenského odkaz nejen pro společnost, ale především pro svůj profesní, rodinný a soukromý život. 


Kdy: 13. - 15. září 2013
Kde: Kralice
Pro koho: každý je zván
Kdo to pořádá: Obec Kralice ve spolupráci s partnerskými organizacemi ČCE, SCEAV, České studny o. s., MZM Brno
Kontakt: obec Kralice, kralice@volny.cz, tel.: 568643634, www.bible-kralicka.cz 

David Loula, České studny o.s.

nahoru