rozšířené vyhledávání
OBEC KRALICE NAD OSLAVOU
Bible Kralická

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Národní klenot

Bible – nejčtenější a nejrozšířenější kniha světa, má mezi všemi knihami nezastupitelné místo. Bible obsahuje celkem 66 knih, z toho 39 tvoří Starý zákona a 27 Nový zákon.

Bible kralická představuje v plném slova smyslu vrchol české reformace. Je výslednicí mnoholetých zápasů několika generací o upevnění a jednotlivost reformačního světového názoru a jeho jednoznačnou formulaci. Byla přeložená převážně z řečtiny a hebrejštiny, vytištěná v Kralicích n. Osl. v českobratrské tiskárně, v letech 1579 – 1594  rozdělaná do šesti dílů a jako dvě jednodílné 1596 a 1613.

Bratří se drželi starších překladů do češtiny. Podle svých předloh je ovšem opravovali a pečlivě jazykově upravovali. Vytvořili tak pravý poklad českého jazyka, vrchol překladatelského úsilí slovanských národů. Udržovala naši řeč na výši přes období temna a úpadku v 17. a 18. století. Hluboce zasáhla do náboženského a literárního života na Slovensku a inspirovala naše buditele.

Ještě před dokončením Bible kralické – šestidílné (1579 – 94) viděli bratří, že pro praktickou potřebu bude nutno vydat levnější bibli v menším formátu a v jednom svazku. Tak došlo k vydání jednodílné Bible kralické roku 1596. Rozdělení na šest dílů je ponecháno. Vrcholem produkce knih potřebných pro církevní život sborů jednoty bratrské je vydání jednodílné Bible kralické roku 1613, jíž končí padesátiletá překladatelská a vydavatelská činnost jednoty bratrské a jejíž revidovaný text se stal základem pro další vydání exulantská i potoleranční. Po stránce grafické je to kniha tištěná velkým zřetelným písmem, jež bylo záměrně zvoleno pro čtenáře oslabeného zraku. Rozdělení na šest dílů je ponecháno. Je to vydání, podle něhož jsou tištěny většiny novodobých vydání Bible kralické.

Po roce 1613 po celé století nevyšlo žádné další vydání české bible. Jednota bratrská je v té době rozptýlená a její život je podlomený.  J. A. Komenský vydává roku 1658 v Amsterodamu jako náhradu pouze zkrácenou bibli pod názvem Manuálník nebo Jádro Bible svaté.

Monika Doležalová, Památník Bible kralické

nahoru