rozšířené vyhledávání
OBEC KRALICE NAD OSLAVOU
Bible Kralická

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Rok 2013

Hlavní partneři projektu „Oslavy 400. výročí vydání Bible kralické“ při příležitosti tohoto významného výročí vyhlašuji celostátní výtvarnou soutěž na téma:

„Bible v životě nás všech“

Záměrem vyhlášené výtvarné soutěže je přimět naši společnost k zamyšlení nad tímto velikým dědictvím, stejně jako záměrem je, aby se především děti a mladí lidé blíže seznámili s nejvýznamnější knihou knih – biblí, jejím dějinným významem a vlivem na všechny oblasti života jednotlivců, společností, ale i celých národů. Proto se nemusí jednat při zpracování výtvarných prací výhradně jen o Bibli kralickou, i když by vyhlašovatelé rádi upřednostnili především téma Kralické Bible s důrazem na bohatství národní tradice a její přínos do pokladnice světové kultury.

Zároveň má výtvarná soutěž – její zadání za cíl proniknout ke smyslu a významu tohoto díla po staletí ovlivňujícího všechny oblasti lidského života, díla, které nejen ve své době, ale i v současnosti promlouvá k mnoha palčivým problémům dnešní společnosti, která i když si to velmi často nechce připustit,  je vystavěna právě na těchto základech, z nichž by měla a musí vyrůstat etická výchova, rodinná výchova, občanská výchova, stejně jako společenské a humanitní vědy: literatura, historie, náboženství, filozofie, dějiny umění a celá další řada oblastí, s nimiž se denně setkáváme.

Organizací výtvarné soutěže byla pověřena Obec Kralice nad Oslavou, Jinošovská 78, 675 73 Kralice nad Oslavou, na jejíž adresu mohou soutěžící do 31. 7. 2013 zasílat své výtvarné práce, které budou následně vyhodnoceny komisí složenou z hlavních partnerů projektu, přizvaných výtvarníků a expertů. Komise vybere 3 nejlepší práce v každé kategorii, kdy komise si vyhrazuje právo posoudit práce na základě stanovených kritérií doporučených experty a dle své kompetence.

Rozhodnutí komise je konečné a o jeho výsledku budou autoři vyhodnocených prací informováni e-mailem, telefonicky, případně písemně do 31. 8. 2013.

Informace o výsledcích soutěže budou rovněž zveřejněny na internetových stránkách Bible kralické: www.bible-kralicka.cz. Autoři oceněných prací budou odměněni věcnými cenami dne 14. 9. 2013 na výstavě vybraných prací v Kralicích nad Oslavou, kde se také uskuteční slavnostní předání cen za účasti významných osobností kulturního a společenského života, přítomných na hlavních oslavách 400. výročí vydání Bible kralické.

 

Téma soutěže:

„Bible v životě nás všech“

 

Soutěžní kategorie

 1.                Děti MŠ
 2. a - c       ZŠ, ZŠS                                 6 – 9 let,              10 – 12 let,          13 – 15 let
 3. a - d       ZUŠ                                       5 – 9 let,              10 – 12 let,          13 – 15 let,          15 let a výše
 4.                Studenti SŠ, SOŠ, VOŠ                                  15 let a výše
 5.                Studenti VŠ
 6.                Ostatní „děti“ do 100 let
 7.                Zahraniční regiony pokud se neúčastní v jiné kategorii

Termínový kalendář

31. 1. 2013                  vyhlášení soutěže

31. 7. 2013                  uzávěrka soutěže

25. 8. 2013                  vyhodnocení přihlášených prací

31. 8. 2013                  oznámení výsledků soutěže

14. 9. 2013                  slavnostní vyhlášení vítězů

Podmínky soutěže

 1. Soutěže se mohou zúčastnit v příslušné soutěžní kategorii všichni zájemci bez omezení a to jako jednotlivci, případně školy nebo jiné kolektivy.
 2. Pro díla je možno zvolit libovolnou výtvarnou techniku (kresba, grafika, malba nebo fotografie) s omezením maximálního formátu plošných prací 297 x 420 mm – velikost A3.  Zpracování prostorových prací je bez omezení materiálu a rozměru.
 3. Množství zaslaných prací je omezeno počtem 3 děl od jednoho autora.
 4. Díla musí být přesně identifikovatelná označením na zadní straně jménem a příjmením autora, rokem narození, názvem díla, zařazením do kategorie podle věku v době uzávěrky soutěže a kontaktní adresou, případně telefonem. V případě škol a kolektivů není potřeba uvádět soukromé adresy dětí, ale uveďte kontakt na vhodnou osobu. Všechny údaje uvádějte prosím čitelně, nejlépe hůlkovým písmem na štítku nalepeným na zadní straně díla.
 5. Díla nebudou paspartována, práce budou fixovány.
 6. Organizátoři soutěže si vymiňují právo na nevrácení děl a současně si vyhrazují právo k využití získaných výtvarných prací pro nekomerční účely včetně jejich reprodukce v tisku, užití na charitativních akcích nebo výstavách atd.

Práce zasílejte do 31. 7. 2013 na adresu Obecního úřad Kralice nad Oslavou, Jinošovská 78, 675 73 Kralice nad Oslavou. Rozhodující je datum podacího razítka, kdy na později odeslané práce nebude brán zřetel.

nahoru